Parallelsamfundsaftalen

Indsatsen for arbejdet med de udsatte områder springer udfra regeringens strategi: “Et Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030”. Bliv klogere på strategien, og hvordan Landsbyggefondens spiller ind i det konkrete arbejde i områderne, samt målingen af effekterne af arbejdet.

 

Hvad er Parallelsamfundsaftalen?

Et flertal i folketinget har vedtaget strategien ”Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund”. Denne aftale rummer særlige regler for særlige boligområder. Den overordnede målsætning med strategien er at afskaffe landets parallelsamfund inden 2030.

En række vedtagne lovændringer og initiativer udmønter strategien og skal medvirke til:

 • At ændre beboersammensætningen i de hårdest belastede almene boligområder ved fysisk at forandre området og boligsammensætningen.
 • At ændre beboersammensætningen gennem strammere regler for, hvem der kan bo i udsatte boligområder.
 • At øge trygheden gennem en styrket politiindsats og højere straffe for kriminalitet begået i områderne.
 • At fremme integrationen og modvirke parallelle samfund med egne normer og værdisæt f.eks. gennem initiativer målrettet børn og unge.

Hvilke redskaber bringer Parallelsamfundsaftalen i spil?

I de lovændringer og initiativer, der fulgte af parallelsamfundsaftalen, er der på boligområdet grundlæggende tale om tre typer redskaber, som bliver anvendt til at vende udviklingen i landets udsatte boligområder.

Disse redskaber er:

 • Fysisk forandring og nedbringelse af andelen af almene familieboliger i landets omdannelsesområder.
 • Skærpede udlejningsregler i udsatte boligområder og omdannelsesområder.
 • Prioritering af Landsbyggefondens midler, herunder til boligsociale indsatser, infrastrukturændringer etc.

 

Herudover er der vedtaget om en række lovændringer og initiativer på børne- og undervisningsområdet samt på Justitsministeriets område.

Det gælder fx:

 • Tiltag på daginstitutions- og folkeskoleområdet, herunder obligatoriske sprogprøver, læringstilbud og fordeling af børn i daginstitutioner.
 • Initiativer vedr. forældreansvar.
 • Tiltag vedr. skærpede strafzoner, styrket lokal politiindsats mv.

 

Du kan få et overblik over de konkrete lovændringer og initiativer, samt status herpå, i Transport- og Boligministeriets redegørelser for parallelsamfund, der offentliggøres en gang årligt.

Hvad er Landsbyggefondens rolle ift. omdannelsesområdernes udviklingsplaner?

Udarbejdelse af udviklingsplaner er et af de krav, der lovgivningsmæssigt blev stillet til boligorganisationer og kommuner, som en del af parallelsamfundsaftalen.


Planerne forelå i 2019, og er godkendt i Ministeriet, der også fører tilsyn med implementeringen. Landsbyggefondens støtte til et områdes helhedsplan ydes inden for rammen af udviklingsplanen.

 • På det fysiske område finansierer Landsbyggefondens støtte til renovering, infrastruktur og nedrivning tiltag, der er fastlagt i de lokale udviklingsplaner for hovedparten af omdannelsesområderne.
  Udviklingsplanerne beskriver, hvordan andelen af almene familieboliger i det specifikke område i udgangspunktet skal nedbringes til de maksimale 40 pct. af alle boligtyper i området, og hvordan området i øvrigt udvikles til en integreret del af den omliggende by. 
 • På det sociale område understøtter Landsbyggefondens støtte til boligsociale indsatser målrettede lokale samarbejder, der medvirker til at bryde og forebygge parallelsamfund. Der er særligt fokus på beskæftigelse, uddannelse, kriminalitetsforebyggelse og integration.
  De boligsociale indsatser understøtter således de initiativer, der udmønter parallelsamfundsaftalens initiativer på boligområdet, ligesom de spiller sammen med tiltag, der er igangsat på børne- og undervisningsområdet samt vedr. kriminalitet.

 

Landsbyggefonden administrerer en række støtteordninger, som boligorganisationerne kan søge i samarbejde med beliggenhedskommune. Landsbyggefonden administrerer efter fondens gældende regulativ og vejledning.

Mere om parallelsamfundslovgivningen

Parallelsamfundslovgivningen har en række implikationer for de berørte boligområder og beboere. Med afsæt i denne lovgivning udmøntes der fra Landsbyggefonden i perioden fra 2021-26 midler til blandt andet renovering, infrastrukturomlægninger, boligsociale indsats og nedrivning.

Du kan finde yderlige information parallelsamfundslovgivningen på nedenstående links:

Du kan få et overblik over de konkrete lovændringer og initiativer, samt status herpå, i ’Indenrigs- og boligministeriets redegørelser for parallelsamfund’, der offentliggøres en gang årligt. 

 

 

Strategien mod parallelsamfund

Folketinget har vedtaget strategien "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030" med 22 initiativer fordelt på fem overordnede temaer:

 • Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder

 • Mere håndfast styring af, hvem der kan bo i udsatte boligområder

 • Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed

 • En god start på livet for alle børn og unge

 • Regeringen følger op på indsatsen mod parallelsamfund